วันเสาร์, มกราคม 16

1.1 สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ

บทที่ 1 : สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ ในยุคปัจจุบันเกิดการใช้คำว่าสารสนเทศกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีทั้งคำที่ให้ความหมายเหมือนกันและคำที่มีความหมายสัมพันธ์กัน เช่น คำว่า ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ ข้อเท็จจริง สารนิเทศ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน โดยการบอกเล่า จัดเก็บ บันทึกเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆ ออกมาในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลที่จัดเก็บและบันทึกดังกล่าว เรียกว่า “สารสนเทศ” การทำความเข้าใจในความหมาย กระบวนการจากข้อมูลมาเป็น
สารสนเทศ ความสำคัญ ประเภทของสารสนเทศ ลักษณะที่ดีของสารสนเทศ ตลอดจนมีความรู้
เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ควรรู้ นับเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญ
อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คำว่า สารสนเทศ (Information)
ประกอบด้วยคำสองคำ คือ สาร และสนเทศ คำว่าสาร หมายถึง แก่นสาร เนื้อหา หรือส่วนสำคัญ สนเทศ หมายถึง ข่าวสาร คำสั่ง เมื่อรวมกันแล้ว สารสนเทศ จึงหมายถึง “เนื้อหาที่เป็นข้อมูล
ข่าวสาร ข้อเท็จจริง สิ่งซึ่งช่วยในการตัดสินใจ” และหลายต่อหลายครั้งคำว่าสารสนเทศ ถูกใช้แทนที่หรือใช้ในความหมายเดียวกับคำว่า ข้อมูล ความรู้ และการสื่อสาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในเชิงความหมาย
ของคำว่า สารสนเทศ
นอกจากนี้นักวิชาการหลายท่าน
ได้ให้ความหมายคำว่า สารสนเทศ ไว้ดังนี้ สารสนเทศคือข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่ผ่านกระบวนการประมวลผลและบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ
ตามหลักวิชาการในสื่อประเภทต่างๆ สารสนเทศ เป็นความนึกคิด ข้อเท็จจริง รวมถึงงานสร้างสรรค์ ที่บันทึกไว้บนสื่อหรือวัสดุสารสนเทศ
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้วนำไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร รูปแบบต่างๆ
ที่มีการบันทึก ประมวลผล หรือดำเนินการด้วยวิธีใดๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าและสามารถนำไป
เผยแพร่และใช้ประโยชน์ในส่วนบุคคลและสังคมได้
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เรื่องราว ข้อเท็จจริงที่ดำเนินการรวบรวมผ่านการบันทึก และประมวลผลบนสื่อ และสามารถนำไปเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อตีพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *