วันเสาร์, ธันวาคม 5

1.12 สรุปบทเรียนบทที่ 1 สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ

สรุปบทเรียนบทที่ 1 สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ สารสนเทศเป็นคำที่ให้ความหมายเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับการประมวลผล และถูกบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ มีความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ การเรียนการสอน
และการวิจัย สารสนเทศมีความสำคัญต่อบุคคล องค์การ เศรษฐกิจ
การศึกษา การเมืองและการปกครอง สังคมสารสนเทศมีหลายรูปแบบ สามารถจำแนกประเภทตามแหล่งปฐมภูมิ แหล่งทุติยภูมิ และแหล่งตติยภูมิ ส่วนการจำแนกตามประเภทของสื่อบันทึกสารสนเทศ ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เขียน หรือบันทึกความรู้เรื่องราวต่าง ๆ ออกมาในรูปของกระดาษ วัสดุย่อส่วน สื่อแม่เหล็ก และสื่อแสง สารสนเทศที่ดีต้องมีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบเข้าถึงได้ง่าย มีความทันต่อเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับการใช้งาน อีกทั้งสารสนเทศมีบทบาทในด้านการตัดสินใจ การศึกษา การพาณิชย์ อุตสาหกรรม วัฒนธรรม และด้านความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษยชาติ
นอกจากนี้ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลความรู้เรื่องราวต่างๆ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ สื่อตีพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *