วันเสาร์, มกราคม 16

1.2 ความสำคัญของสารสนเทศ

ความสำคัญของสารสนเทศ สารสนเทศเป็นเครื่องมือทางปัญญาที่ทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ สารสนเทศจึงมีความสำคัญทั้งต่อบุคคล องค์การ เศรษฐกิจ
การศึกษา การเมืองและการปกครอง 1. ความสำคัญของสารสนเทศต่อบุคคลและองค์การ สารสนเทศมีความเกี่ยวข้องกับทุก ๆ เรื่องในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การประกอบอาชีพ การดำรงชีพ สารสนเทศมีบทบาทต่อมนุษย์มาก ความสำเร็จทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษา อุตสาหกรรม เกิดได้เพราะนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้ เหมาะแก่ความสามารถของผู้ใช้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อยู่ในสังคมปัจจุบัน
แต่การเข้าถึงสารสนเทศดูจะเป็นปัญหาสำคัญ ดังที่พบว่า ชุมชนบางกลุ่มรวยสารสนเทศ ขณะที่บางกลุ่มขาดแคลนสารสนเทศ เข้าถึงสารสนเทศด้วยความยากลำบาก หรือสารสนเทศที่มีไม่เหมาะกับความต้องการ ความรู้และความสามารถของตน ในด้านการปฏิบัติงานและในการจัดการ ประกอบด้วยกิจกรรมหลายประการ เช่น การวางแผน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ สารสนเทศที่ถูกต้องกล่าวได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการปฏิบัติงานในขั้นต่อมาอย่างมีคุณภาพ การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ คือ การตัดสินใจที่ถูกต้อง
ผู้ตัดสินใจ จึงต้องการสารสนเทศที่ถูกต้อง นั่นคือ ข้อเท็จจริงและความรู้ ผนวกด้วยประสบการณ์ตามด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการพิจารณาตัดสิน ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจขั้นต่อไป 2. ความสำคัญของสารสนเทศต่อเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในยุคสังคมข่าวสารต้องพึ่งสารสนเทศ เรียกได้ว่า ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากรากฐานระบบอุตสาหกรรมเป็นยุคเศรษฐกิจสารสนเทศ หมายถึง การทำธุรกิจลงทุนประกอบการต่างๆ ผู้ลงทุนจำเป็นต้องแสวงหาสารสนเทศทั้งเกี่ยวกับวัตถุดิบ แรงงาน เงินทุน วิธีการผลิต วิธีจัดเก็บสินค้า จัดส่งและส่งออก ตลอดกระบวนการการลงทุน ผู้ลงทุนจำเป็นต้องหาสารสนเทศประกอบการวางแผนดำเนินการ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ได้เปล่า สารสนเทศเป็นสิ่งที่มีค่าราคา ต้องเสียค่าใช้จ่าย เท่ากับการลงทุนทางธุรกิจ มีค่าใช้จ่ายในส่วนสารสนเทศด้วย ซึ่งเป็นส่วนของการลงทุน ที่ต้องได้ผลคุ้มค่า 3. ความสำคัญของสารสนเทศต่อการศึกษา สารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนกระทั่งระดับอุดมศึกษา รวมถึงการศึกษาค้นคว้างานวิชาการและงานวิจัยต่างๆ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับแหล่งทรัพยากรสารสนเทศและการสนับสนุนให้การศึกษาค้นคว้าและวิจัย จัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร การเรียนการสอนจึงส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ความสำคัญของสารสนเทศต่อการเมืองและการปกครอง การให้ประชาชนได้รับสารสนเทศ ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง ประชาชนในประเทศมีเสรีภาพ ในการได้รับรู้สารสนเทศ ข่าวสารข้อมูล จะทำให้ประชาชนเข้าใจในระบบการปกครอง การใช้สิทธิ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 5. ความสำคัญของสารสนเทศต่อสังคม สารสนเทศมีความสำคัญและจำเป็นในกระบวนการหล่อหลอมสังคม รวมทั้งทางด้านวิชาการความรู้และวิชาชีพ สารสนเทศจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการสร้างสรรค์
แต่ละสังคมให้พัฒนาก้าวหน้า รวมถึงการตัดสินใจของประชาชนอันเป็นพื้นฐานของสังคม
แต่การเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ เพื่อการปกครองสังคมที่มีประสิทธิภาพมีปัญหาหลายประการ ประการหนึ่งเกิดจากความซับซ้อนของสารสนเทศเอง สารสนเทศเพิ่มปริมาณมหาศาล ทำให้เกิดฐานข้อมูลบรรณานุกรมขนาดใหญ่
ที่ค้นได้ด้วยคอมพิวเตอร์นับร้อย ผลที่ตามมาคือ มลภาวะสารสนเทศ ซึ่งจะเพิ่มปริมาณขึ้น พร้อมกับพัฒนาการของความรู้และศาสตร์ใหม่ๆ ปัญหาที่พบ คือ การผลิตและเผยแพร่สารสนเทศ
เสียค่าใช้จ่ายสูง จึงเป็นการผลิตเพื่อการค้า ผู้ที่ต้องการใช้สารสนเทศต้องเสียเงินซื้อ จึงเป็นข้อจำกัดสำหรับบุคคลบางกลุ่ม สารสนเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ อีกทั้งสามารถใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนา การผลิต และการประมวลสารสนเทศในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
ดังนั้นสารสนเทศมีความสำคัญต่อบุคคล องค์การ เศรษฐกิจ
การศึกษา การเมืองและการปกครองเป็นอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *