วันเสาร์, มกราคม 16

1.9 สื่อตีพิมพ์

สื่อตีพิมพ์ สื่อตีพิมพ์ หมายถึง วัสดุที่บันทึกข้อมูลและสื่อความหมาย ในรูปแบบของตัวอักษร พิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรผลิตขึ้น และรวบรวมเป็นเล่ม สามารถรับรู้สารสนเทศชนิดนี้
ได้โดยการอ่าน โดยวัสดุตีพิมพ์ของห้องสมุดมีดังนี้ 1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial) คือ สิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องกันตามวาระที่กำหนดไว้ ส่งพิมพ์ต่อเนื่อง และเสนอข่าวสารข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องแบ่งได้ 3 ประเภท คือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือรายปี ลักษณะของวารสาร 1. พิมพ์เผยแพร่เป็นประจำตามวาระที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนและต่อเนื่องกัน 2. มีชื่อเรียกที่แน่นอน 3. รูปเล่มของวารสาร
แต่ละชื่อเป็นแบบเดียวกัน 4. ตีพิมพ์เรื่องราวต่างๆ ของผู้
แต่งหลายคนรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน 5. มีเลขที่ของปีที่ (Volume) ฉบับที่หรือเล่มที่ (Number) และวัน เดือน ปี ประจำฉบับ ประเภทของวารสาร 1. วารสารทั่วไป (General Periodical หรือ Magazine) 2. วารสารเฉพาะวิชา (Professional Periodical หรือ Journal) 3. วารสารกึ่งวิชาการ (Review Journal) การจัดเก็บวารสารในสำนักวิทยบริการ 1. วารสารใหม่ – จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร
ของชื่อวารสารไว้บนชั้นวารสารใหม่ 2. วารสารล่วงเวลา – จะวางเรียงไว้บนชั้นวารสารปิด 3. วารสารเย็บเล่ม – เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อวารสาร
และความเก่าใหม่ โดยมีการทำ ดัชนีวารสาร (Periodical Index) หรือ เครื่องมือสำหรับค้นหาบทความในวารสารต่างๆ
ที่ต้องการได้โดยสะดวก และรวดเร็ว เช่น Education Index ,Readers’ Guide หนังสือพิมพ์ คือ สิ่งพิมพ์ที่เสนอข่าว เหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวใหม่ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวสด บทความ และความรู้ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ การจัดเก็บหนังสือพิมพ์ในสำนักวิทยบริการ 1. หนังสือพิมพ์ใหม่ นำไปวางไว้บนที่วางหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะ 2. หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา เก็บหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาไว้ย้อนหลังได้ 1 ปี จัดเก็บหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาไว้ตามลำดับตัวอักษร ของชื่อหนังสือพิมพ์ และใน
แต่ละชื่อก็จัดเรียง
ไว้ตามลำดับ วัน เดือน ปี หนังสือรายปี คือ สิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องกันเป็นรายปี มุ่งเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งสถิติต่าง ๆ ที่น่าสนใจ จัดหนังสือรายปีไว้เป็นประเภทหนึ่งของหนังสืออ้างอิง

ตัวอย่างเช่น หนังสือรายงาน ประจำปีหน่วยงานต่างๆ สมพัตสร 2. จุลสาร (Pamphlets) หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก เป็นเล่มปกอ่อน มีความหนาอยู่ระหว่าง 2 – 60 หน้า เนื้อเรื่องทันสมัย จบในตัวเองเป็นเล่มๆ เช่น จุลสารของกรมอนามัย จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย
การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การจัดเก็บจุลสาร ส่วนใหญ่นิยมเก็บจุลสารไว้ในตู้จุลสาร โดยแยกเก็บไว้ตามลำดับตัวอักษรของหัวเรื่อง ซึ่งแยกไว้เป็นแฟ้ม สำหรับจุลสารของสำนักวิทยบริการ เก็บไว้ในตู้จุลสาร โดยจัดเรียงตามลำดับเลขทะเบียน
จากน้อยไปหามาก 3. กฤตภาค (Clipping)
หมายถึง ข้อความที่ตัดจากสิ่งตีพิมพ์ แล้วนำมาผนึกบนกระดาษ ให้หัวเรื่อง แล้วจัดเข้าแฟ้มไว้ในตู้ ให้ผู้ใช้ศึกษาค้นคว้า สำหรับสำนักวิทยบริการจะจัดเก็บไว้ในตู้
กฤตภาค โดยเรียงตามลำดับเลขทะเบียนจากน้อยไปมาก เรื่องที่ห้องสมุดเลือกทำกฤตภาค เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศหรือสถานที่สำคัญต่าง ๆ ชีวประวัติบุคคล การเมืองและการปกครอง
สุขภาพอนามัย ภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น
หรือสถาบันที่ห้องสมุดนั้นสังกัดอยู่ เรื่องราวและภาพประกอบต่างๆ ที่ค้นหาได้ยากจากหนังสือ ประโยชน์ของการทำกฤตภาค เป็นการจัดรวบรวมภาพและเรื่อง ในเรื่องเดียวกัน ที่กระจัดกระจายอยู่ในสิ่งพิมพ์หลายประเภท มาไว้ที่เดียวกัน ประหยัดเนื้อที่จัดเก็บสิ่งพิมพ์ต่างๆ 4. หนังสือ ตำรา (Book Text) หมายถึง หนังสือที่ให้ความรู้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยผู้
แต่งที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา การนำเสนอเนื้อหามักใช้คำศัพท์เฉพาะ ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง มีภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ แผนที่ แผนผัง เพื่อการอธิบายเรื่องราวให้ละเอียดชัดเจน 5.หนังสือสำหรับเด็ก หมายถึง หนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็ก มีเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ ความสนใจของเด็กห้องสมุดนิยมจัดเก็บหนังสือเด็กไว้เป็นสัดส่วนแยกจากหนังสือทั่วไป 6. นวนิยาย (Fiction) คือ เรื่องที่ผู้เขียนจากจินตนาการ ผู้อ่านนวนิยายจะได้รับความเพลิดเพลิน
และเรียนรู้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ ห้องสมุดจัดเก็บนวนิยายแยกจากหนังสือประเภทอื่น ๆ 7. รวมเรื่องสั้น (Short Story Collection) เรื่องสั้น คือ วิกฤตการณ์ชุดหนึ่งมีความสัมพันธ์สืบเนื่องกัน หนังสือรวมเรื่องสั้น คือ รวมเรื่องสั้นหลายๆเรื่อง
ไว้ในเล่มเดียวกัน ห้องสมุดนิยมจัดเก็บรวมเรื่องสั้นเรียงตามลำดับเลขผู้
แต่งแยกจากหนังสือประเภทอื่น ๆ 8. หนังสือสารคดีวิชาการ (Non-fiction) เป็นสิ่งพิมพ์ที่บันทึกข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริงเพื่อการค้นคว้าวิจัย ครอบคลุมถึงหนังสือตำราวิชาการ 9. หนังสืออ้างอิง (Reference Books) คือ หนังสือที่ให้เรื่องราว ข้อเท็จจริงต่างๆ โดยมีการเรียงลำดับอย่างเป็นระบบ 10. ปริญญานิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ (Thesis or Dissertation) และรายงานการวิจัย (Research Report) เป็นงานวิจัยที่เรียบเรียงขึ้นประกอบการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เนื้อหาเป็นผลการวิจัยที่ผู้ศึกษาสนใจหรือเป็นการพิสูจน์สมมติฐานในเรื่องที่สงสัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *