วันเสาร์, ธันวาคม 5

2.3 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ

คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ การรู้ไอซีที (ICT literacy) การรู้ทางดิจิทัล (digital literacy) และการรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (computer literacy) เป็นทักษะที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน โดย การรู้ไอซีที หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ พีดีเ เครื่องเล่นสื่อ (media players) จีพีเอส เครื่องมือการสื่อสาร และเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม เพื่อการศึกษา ค้นคว้า การเข้าถึง การจัดการ บูรณาการ ประเมิน และสร้างสารสนเทศ การประยุกต์ คือ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย ในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคล่องแคล่วทางไอซีที (ICT fluency) ซึ่งเน้นที่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการแก้ไขปัญหา และการเรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่ การรู้ไอซีที (ICT) ประกอบด้วยความสามารถด้านต่างๆ ได้แก่ 1. การเข้าถึง : ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวม หรือสืบค้นสารสนเทศ 2. การจัดการ : การประยุกต์ การจัดระบบ และการจัดหมวดหมู่สารสนเทศ 3. การบูรณาการ : การตีความและการนำเสนอสารสนเทศ เกี่ยวข้องกับการสรุปความ การเปรียบเทียบ และการเทียบเคียง 4. การประเมิน : การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพ ความเกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์หรือประสิทธิภาพของสารสนเทศ 5. การสร้าง : การสร้างสารสนเทศโดยการปรับปรุงแก้ไข การประยุกต์ การออกแบบ การประดิษฐ์ และการ
แต่งสารสนเทศ การรู้ทางดิจิทัล (digital literacy) คือ ความสามารถในการทำความเข้าใจ และการใช้สารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย จากแหล่งต่างๆ ที่นำเสนอผ่านทางคอมพิวเตอร์ เช่น การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การใช้ไฮเปอร์เท็กซ์ ความสามารถในการใช้ โปรแกรมค้นหาเพื่อสืบค้นสารสนเทศ การประเมินคุณภาพเว็บไซต์ กฎหมาย และลิขสิทธิ์ที่คุ้มครองทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บไซต์ และการอ้างอิงสารสนเทศ การสื่อสารบนเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือการเรียนรู้ผ่านทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บทางสังคม การรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) คือ ความสามารถในการเข้าถึง การทำความเข้าใจ และการแสดงออกผ่านสื่อ การเข้าถึง คือความสามารถในการใช้ และควบคุมสื่อ การทำความเข้าใจสื่อ คือการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจเนื้อหา การหาเหตุผลของสารในสื่อ วิธีการสร้างสื่อ และวัตถุประสงค์ของสื่อ เข้าใจสาเหตุที่บุคคลตีความสาร แตกต่างกันออกไป และเข้าใจสาเหตุ ที่สื่อมีอิทธิพลต่อความเชื่อและพฤติกรรม การแสดงออกผ่านสื่อ คือ การประยุกต์ใช้ความรู้ความ เข้าใจพื้นฐานในด้านจริยธรรมและกฎหมาย ในการเข้าถึงและใช้สื่อ ได้แก่ อิสระในการพูด การปกป้องความเป็นส่วนตัว รวมถึงการประเมินสื่อในแง่มุมต่างๆ เข้าใจสภาวะ เงื่อนไข และการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อ การใช้สื่อเพื่อการมีส่วนร่วม
ในระบอบประชาธิปไตยและการเรียนรู้ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ คือ ความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงานกับสื่อ การสร้างความหมาย วิธีการใช้
การประเมินสารสนเทศที่นำเสนอ รวมถึง ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของบุคคล และสังคม ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีจริยธรรม การมีส่วนร่วมทางการสนทนาในประชาธิปไตย และการอภิปรายทางวัฒนธรรม การรู้เท่าทันสื่อ เน้นความสามารถในการทำความเข้าใจ ในการทำงานและการประเมินวิธีการทำงานของสื่อ การรู้สารสนเทศ เน้นความสำคัญในการเข้าถึง และการประเมินสารสนเทศ รวมถึง การใช้ สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *