วันเสาร์, มกราคม 16

2.4 องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ

องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ ความสามารถในการระบุความต้องการสารสนเทศ เป็นการตระหนักถึงความต้องการด้านสารสนเทศ คือ การรับรู้ว่ามีความจำเป็นต้องนำสารสนเทศมาใช้ในการทำงาน การตัดสินใจ หรือการแก้ปัญหาบางอย่าง เช่น กรณีนักศึกษาได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้ทำรายงานเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” นักศึกษาจึงตระหนักว่า จะต้องหาข้อมูลสารสนเทศเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาใช้ประกอบในการเขียนรายงาน 2. การกำหนดขอบเขต ความสามารถในการประเมินความรู้ที่มีอยู่ และระบุช่องว่างทางความรู้ได้ คือ การจำแนกวิธีการในการค้นหาช่องว่างทางสารสนเทศ ในการทำรายงานเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” นักศึกษาจะต้องค้นหาช่องว่างทางความรู้ของต แยกแยะระหว่างสิ่งที่รู้และไม่รู้ สิ่งไหนไม่รู้ จำเป็นจะต้องไปสืบค้นจากแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ สัมภาษณ์บุคคล เป็นต้น
3. การวางแผน ความสามารถในการสร้างกลยุทธ์ สำหรับการระบุแหล่งสารสนเทศและข้อมูล สร้างยุทธวิธีในการค้นหาและระบุแหล่งสารสนเทศ ยุทธวิธีในการค้นหา และระบุแหล่งสารสนเทศนั้นแตกต่างกัน
เนื่องจากแหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่างกัน วิธีการในการค้นหาก็แตกต่างกัน เช่น การค้นหาสารสนเทศ จากหนังสือย่อมแตกต่างจากค้นหาจาก google ผู้ที่รู้สารสนเทศจะทราบดีว่า ในการระบุแหล่งสารสนเทศที่ต่างกัน การค้นหาย่อมต่างกัน 4. การรวบรวม ความสามารถในการระบุและเข้าถึงสารสนเทศ ระบุแหล่งสารสนเทศและเข้าถึง เมื่อทำการค้นหาและระบุแหล่งสารสนเทศ
ที่ต้องการนำมาใช้ได้แล้ว จำเป็นต้องระบุแหล่งสารสนเทศ
ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด สอดคล้องกับงานที่สุด รวมทั้งต้องทราบถึงยุทธวิธี ที่จะเข้าถึงแหล่งสารสนเทศนั้น เป็นต้น
ว่า ผู้ใช้อาจต้องพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) หรือการสืบค้นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น จากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก Search engine วิธีการสืบค้นแบบ Boolean logic 5. การประเมิน ความสามารถในการทบทวนกระบวนการศึกษา
ค้นคว้าและเปรียบเทียบ การประเมินสารสนเทศและข้อมูล โดยเปรียบเทียบและประเมินสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศที่แตกต่างกัน ก็จะนำเสนอเนื้อหาสารสนเทศที่แตกต่างกัน เช่น เว็บไซต์เพื่อการบันเทิง ก็จะแตกต่างไปจากเว็บไซต์ที่ให้บริการเนื้อหาทางวิชาการ ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องทำการเปรียบเทียบสารสนเทศ และประเมินสิ่งที่ดีที่สุด 6. การจัดระบบ ความสามารถในการจัดระบบสารสนเทศ ได้อย่างมืออาชีพและถูกต้องตามจริยธรรม โดยการเรียบเรียง ประยุกต์ใช้ และสื่อสารออกไป ขั้นตอนนี้ คือ การนำข้อมูลหรือสารสนเทศไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เราตั้งไว้ เช่น การนำสารสนเทศไปใช้เพื่อการทำรายงาน การทำงานวิจัย การทำแผ่นพับ โปสเตอร์ต่างๆ
ดังนั้น ในการนำสารสนเทศไปใช้ เพื่อการสื่อสารอีกทอดหนึ่ง จึงจำเป็นต้องนำสารสนเทศ ที่ค้นคว้ามาได้มาทำการเรียบเรียงเขียนขึ้นใหม่ เพื่อการสื่อสารให้ผู้อื่นทราบผ่านทางงานของเราเอง ในขั้นตอนนี้เราจำเป็นต้องใช้สารสนเทศ อย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย นั่นคือ ไม่ลอกเลียน ไม่ปลอมแปลง ไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ มีการอ้างอิงเอกสารอย่างถูกต้อง 7. การนำเสนอ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับ การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การสังเคราะห์สารสนเทศใหม่และเก่า เพื่อเป็นความรู้ใหม่ และการเผยแพร่สารสนเทศ โดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ ซึ่งหมายถึง การนำความรู้และการปฏิบัติ จากขั้นตอนที่ 1-7 ไปใช้เพื่อการต่อยอดความรู้ โดยทำการสังเคราะห์สารสนเทศที่มีอยู่ และสร้างงานขึ้นมาในมุมมองใหม่ที่แตกต่าง ไปจากสารสนเทศที่เราไปค้นคว้าหามา อาจเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยอาศัยการประมวลสารสนเทศจากหลายๆแหล่ง สร้างเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมา กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า หรือความสำคัญในแวดวงวิชาการ หรือกลุ่มประชาคมที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *