วันเสาร์, มกราคม 16

2 8 มาตรฐานการรู้สารสนเทศ

มาตรฐานการรู้สารสนเทศ สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย
Association of College & Researach Libraries (2011) ได้กำหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 : การวางแผน กำหนดลักษณะ และขอบเขตของสารสนเทศ โดยระบุทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ ระบุแหล่งสารสนเทศ ประมาณการณ์เวลาและค่าใช้จ่าย ในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยระบุความต้องการสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กับแนวคิดของเรื่องหรือคำถามการวิจัย ระบุแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่อย่างหลากหลาย
ได้ตรงกับสารสนเทศที่ต้องการ คำนึงถึงค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ มาตรฐานที่ 2 : การค้นหา การเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ คือ การเริ่มต้นค้นหาโดยการใช้กลยุทธ์ ในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสร้างและดำเนินการกลยุทธ์ทางการวิจัย การศึกษาค้นคว้า ที่ได้ออกแบบไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สืบค้นสารสนเทศออนไลน์หรือสารสนเทศประเภทบุคคล โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ระบุวิธีการสืบค้นและกลยุทธ์ในการสืบค้น ใช้วิธีการจัดการระเบียน (Records management) และทักษะในการอ้างอิงถึงทรัพยากร มาตรฐานที่ 3 : ประเมินสารสนเทศอย่างถูกต้องและเป็นธรรม การประเมินสารสนเทศที่รวบรวมได้อย่างถูกต้อง สมดุล และเกี่ยวข้อง คือ สรุปและสังเคราะห์แนวคิดหลักของสารสนเทศที่ได้รวบรวมไว้ ประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ สังเคราะห์แนวคิดหลักเพื่อสร้างความรู้ใหม่หรือแนวคิดของเรื่อง เปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อน เพื่อเพิ่มคุณค่า ความขัดแย้ง หรือคุณลักษณะอื่นๆ
ของสารสนเทศ ตรวจสอบความรู้และตีความสารสนเทศ ผ่านการสนทนากับบุคคลอื่น ตัดสินใจว่าคำถามหรือแนวเรื่องเดิม
ควรได้รับการปรับปรุงหรือไม่ มาตรฐานที่ 4 : การใช้สารสนเทศ 4.1 เขียนเรื่องโดยการบูรณาการสารสนเทศเข้าด้วยกัน ใช้สารสนเทศที่รวบรวมไว้เพื่อการวางแผน และการสร้างเรื่องราวหรืองานค้นคว้าวิจัย ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเรื่องสำหรับงานศึกษาค้นคว้า นำเสนอเรื่องหรือโครงการศึกษาค้นคว้า แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมาย ตระหนักถึงประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม ทีเกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายของสถาบัน มารยาทในการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามจริยธรรม อ้างถึงงานของผู้อื่นและขออนุญาตหากจำเป็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *