วันอังคาร, มกราคม 25

3.1 ความหมายของแหล่งสารสนเทศ

ความหมายของแหล่งสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเป็นสถานที่รวบรวมความรู้สาขาวิชาต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ ส่วนใหญ่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เช่น ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์สารสนเทศเฉพาะสาขาต่างๆ และเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งสารสนเทศ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
ความหมายของแหล่งสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ หมายถึง แหล่งที่เกิด แหล่งผลิต หรือเป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบที่หลากหลายไว้ให้บริการ และส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า แก่ผู้ต้องการสารสนเทศในระดับต่างๆกัน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. แหล่งสารสนเทศบุคคล เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รอบรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญบางสาขาวิชา จะมีผลงานเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคน ก็ไม่มีผลงานในลักษณะของวัสดุสารสนเทศ ผู้ต้องการสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญประเภทนี้ ต้องไปพบปะสนทนาหรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญนั้นโดยตรง จึงจะได้สารสนเทศที่ต้องการ เช่น นักปราชญ์ราชบัณฑิต นักวิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน 2. แหล่งสารสนเทศสถาบัน คือ สถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อจัดหา รวบรวม วัสดุสารสนเทศประเภทต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ เช่น ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ หอจดหมายเหตุ สำนักวิทยบริการ 3. แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน เป็นแหล่งที่มุ่งถ่ายทอดสารสนเทศ ต่อมวลชนส่วนใหญ่ อยู่ในรูปของการกระจายเสียง ภาพ และตัวอักษร ในเวลาเดียวกัน สารสนเทศในขณะที่เผยแพร่จะมีความทันสมัย
ทันเหตุการณ์ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ 4. แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงถึงกัน โดยใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งสารสนเทศ ที่ต้องพิจารณาคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและความทันสมัย เป็นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องอาศัยความรู้ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม ตลอดจนทักษะของผู้ใช้ในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น เว็บไซต์สถาบันการศึกษา เว็บไซต์บริษัทธุรกิจ เว็บไซต์หน่วยงานราชการ เว็บไซต์องค์การระหว่างประเทศ 5. แหล่งสารสนเทศสถานที่ คือ แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถานที่จริง หรือสถานที่จำลองซึ่งผู้ใช้สามารถไปศึกษาหาความรู้ จากตัวสถานที่เหล่านั้นได้ เช่น ปราสาทเขาพระวิหาร ไร่นาสวนผสม และเมืองโบราณ เป็นต้น
แหล่งสารสนเทศประเภทนี้ มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างยิ่ง เพราะบุคคลจะได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งสารสนเทศนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *