วันอังคาร, มกราคม 25

3.2 ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ

ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ สรุปได้ ดังนี้ 1. เป็นที่รวมวิทยาการต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอน ซึ่งทั้งผู้เรียนและผู้สอนใช้เป็นสถานที่ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม ทำให้การเรียนการสอน มีความทันสมัยอยู่เสมอ 2. เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการค้นคว้าวิจัย การเลือกศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ สามารถค้นหาคำตอบที่ต้องการ ได้อย่างมีระบบและวิธีที่ถูกต้อง 3. เป็นแหล่งส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าด้วยตนเอง การอ่านเป็นการพัฒนาความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการอ่านที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่ง 4. เป็นสถานที่สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะเป็นศูนย์รวมของความรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคน แสวงหาความรู้ได้ตามความต้องการ เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการประกอบอาชีพ รวมทั้ง เป็นแหล่งส่งเสริมความบันเทิง 5. เป็นแหล่งส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยเผยแพร่ข่าวสารความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมของคนในสังคม เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีต่อกัน 6. แหล่งสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นแหล่งข้อมูล ที่ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า เป็นคลังความรู้ที่ให้ผู้ใช้ นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้า ในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจต่างๆ จะเห็นได้ว่า แหล่งสารสนเทศ มีความสำคัญกับผู้ใช้อย่างมาก
ถ้าผู้ใช้เห็นคุณค่าของสารสนเทศที่มีอยู่ในแหล่งนั้นๆ และรู้จักวิธีการใช้งานอย่างถูกวิธี ระมัดระวัง และช่วยกันดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมให้คงอยู่สืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *