วันอังคาร, มกราคม 25

3.5 การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ

การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับความต้องการ ในการค้นคว้าสารสนเทศนั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะความต้องการสารสนเทศ ของตนเองอย่างแท้จริง และมีความเข้าใจ ประเภท ลักษณะสำคัญของแหล่งสารสนเทศด้วย จึงจะสามารถเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ ที่จะให้คำตอบอย่างเหมาะสม การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศที่มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั้น ควรพิจารณาเลือกใช้ ดังนี้ การพิจารณาเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ ควรพิจารณาว่าลักษณะแหล่งสารสนเทศประเภทใด ที่รวมสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ สามารถเข้าถึงสารสนเทศนั้นได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือ เช่น แหล่งสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตนั้น เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความหลากหลาย สามารถเลือกใช้ได้อย่างกว้างขวาง
แต่มีประเด็นที่แตกต่างกันในด้าน ความสะดวกในการเข้าใช้ หรือทำให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศทันเวลาที่ต้องการ และมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้ ห้องสมุด เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีการเลือกสรร จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ และมีการจัดบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถได้เอกสาร สำหรับการค้นคว้า ในเวลาที่มีความต้องการ และมีความน่าเชื่อถือ มากกว่าแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
แต่มีข้อจำกัดในด้านเวลาและสถานที่ อินเทอร์เน็ต จะมีจุดเด่นในด้านการเข้าถึงสารสนเทศ ได้จากทุกมุมโลกโดยไม่จำกัดเวลาหรือสถานที่ เพียง
แต่ผู้ใช้ต้องมีอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างเพียงพอ และมีความหลากหลายใน ด้านความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ นอกจากนั้น การพิจารณาเลือกใช้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ควรพิจารณาให้สอดคล้อง กับลักษณะเนื้อหาของสารสนเทศที่ต้องการด้วย เช่น หากเรื่องที่ต้องการเป็นเรื่องเฉพาะสาขาวิชา ควรเลือกใช้ที่ห้องสมุดคณะ ห้องสมุดเฉพาะ หรือศูนย์สารสนเทศ
ถ้าต้องการเรื่องพื้นฐานทั่วไป อาจเลือกใช้ได้จากห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย หรือหากเป็นเรื่องที่มีความเฉพาะเจาะจง ไม่สามารถหาคำตอบจากแหล่งอื่นๆได้ อาจใช้แหล่งบุคลที่มีประสบการณ์ด้านนั้นๆ โดยตรง จึงเป็นแหล่งสารสนเทศ ที่จำเป็นต้องพิจารณาเลือกที่ความน่าเชื่อถือเป็นสำคัญ ความน่าเชื่อถือ ของแหล่งสารสนเทศ โดยทั่วไปจะพิจารณาจาก ชื่อเสียง ประสบการณ์ หรือ คุณวุฒิ ของผู้รับผิดชอบในการผลิตหรือเผยแพร่สสารสนเทศนั้นๆ โดยเฉพาะสารสนเทศที่เผยแพรรจากแหล่งสถาบัน จะมีความน่าเชื่อถือจากแหล่งสถาบัน เว้น
แต่แหล่งบุคลนั้นจะเป็นผู้มีชื่อเสียง มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ ที่เป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวาง ส่วนความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ ที่ได้จากทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ นั้น ก็พิจารณาจากชื่อเสียงประสบการณ์หรือคุณวุฒิของผู้
แต่ง สำนักพิมพ์หรือผู้ผลิตเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ ความทันสมัยของสารสนเทศ ก็มีส่วนสัมพันธ์กับความถูกต้องเที่ยงตรงด้วย
เนื่องจากสารสนเทศบางประเภท อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา เช่น สถิติข้อมูล ข้อมูลด้านวิชาการ หรือเหตุการณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการผลิต หรือแผนการเผยแพร่สารสนเทศนั้นๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *