วันพฤหัสบดี, มีนาคม 4

4.4 ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์

ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ Online Database หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ประเภทของฐานข้อมูล แบ่งตามเนื้อหาสารสนเทศที่ให้บริการแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศทางบรรณานุกรม เช่น ชื่อผู้
แต่ง ชื่อเรื่องแหล่งผลิต และอาจมีสาระสังเขป เพื่อแนะนำผู้ค้นคว้า ให้ไปอ่าน รายละเอียดจากต้นฉบับจริง ได้แก่ ฐานข้อมูล Web OPAC ของห้องสมุด เป็นต้น
2. ฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full-text Database) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศครบถ้วน เช่นเดียวกันต้นฉบับ เช่น ฐานข้อมูล Science Direct ซึ่งเป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ให้บริการนั้น เป็นฐานข้อมูลแบบออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้ สามารถสืบค้นผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลออนไลน์จะมีความทันสมัย
เนื่องจาก มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีฐานข้อมูลแบบออนไลน์ โดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นผู้บอกรับ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ศึกษาค้นคว้า รวมถึงฐานข้อมูลที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้เป็นผลิตขึ้นเอง แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ ฐานข้อมูลต่างประเทศ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลที่สำนักวิทยบริการทำขึ้น และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1. ฐานข้อมูลต่างประเทศ – ฐานข้อมูล Science Direct เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ – ฐานข้อมูล ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป Article Reviews และบทความฉบับเต็ม – ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal) ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) – ฐานข้อมูล Education Research Complete ฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษา ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะต่างๆ อีกมากมาย – ฐานข้อมูล Academic Search Premier เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ทั่วไป – ฐานข้อมูล ISI Web of Science ฐานข้อมูล ISI Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก ทั้งวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ – ฐานข้อมูล SpingerLink-Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสาร ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ SpingerVerlag โดยมีวารสารทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ และสาขาอื่น ๆ – ฐานข้อมูล H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา – ฐานข้อมูล ProQuest ABI/INFORM Complete เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ – ฐานข้อมูล Emerald Management เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาด้านการจัดการได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และพัฒนาการ บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดการองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา – ฐานข้อมูล Computer&Appiled Sciences Complete เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัย และการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ – ฐานข้อมูล Sage Knowledge เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ ทุกวารสารเป็น Full Text สามารถเข้าถึงผ่านแพลทฟอร์มเดียวกัน ภายใต้ High wire Press พัฒนาโดย Stanford University Library พร้อมลิงค์เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก – ฐานข้อมูล EBSCO ฐานข้อมูลของบริษัท EBSCOhost มีรูปแบบการสืบค้นที่เข้าใจง่าย โดยมีการสืบค้นขั้นพื้นฐานเหมือน Google Search สืบค้นด้วยหน้าจอภาษาไทยและแสดงบทความเป็นภาษาไทย (Thai Translation) สามารถรับฟังการอ่านบทความได้ (Text-To-Speed) และสามารถสืบค้นรวมทั้งดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็มได้ โดยไม่ต้องผ่านระบบ SSL VPN โดยสำนักหอสมุด
แต่ละสถาบัน สามารถกำหนด User และ Password ได้ – ฐานข้อมูล Brary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี การท่องเที่ยว มนุษย์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย โลจิสติกส์ อาหาร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ 2. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ – ฐานข้อมูล TDC Thai digital collection (ThaiLIS) เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ – ฐานข้อมูล PDF Dissertation fulltext เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและ Fulltext วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และปริญญาโททุกสาขาวิชาของมหาลัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในยุโรป และที่อื่นๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยี สังคมสาสตร์ และมนุษยศาสตร์ – ฐานข้อมูล Proquest Dissertation & Theses เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา 3. ฐานข้อมูลที่สำนักวิทยบริการเป็นผู้จัดทำขึ้น – ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มรภ.นม. เป็นฐานข้อมูลที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมารวบรวมและจัดทำขึ้น เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis, Dissertation) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา – ฐานข้อมูลงานวิจัย มรภ.นม. เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา – ฐานข้อมูลวารสาร เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-Journals) ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเป็นผู้บอกรับ – ฐานข้อมูลกฤตภาค เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคอิเล็กทรอนิกส์
(e-Newspapers) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต – ทรัพยากรทรงคุณค่า เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เช่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภาพเก่าเล่าเรื่อง ครูดีเด่น ผู้สอนดีเด่น ข้าราชการดีเด่น ข้าราชการตัวอย่าง บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของดีโคราช โดยการเผยแพร่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอล ที่สามารถสืบค้นได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต – ฐานข้อมูล Web opac เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยสามารถสืบค้นผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ – ฐานข้อมูล Net library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้เอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา – ฐานข้อมูล Spingerlink เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ – ฐานข้อมูล EBSCO E-Book เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถเข้าสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน
แต่สามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ครั้งล่ะ 1 คนเท่านั้น การสั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า
นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่าน การเลือกใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม กับความต้องการในการค้นคว้าสารสนเทศนั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะความต้องการสารสนเทศ ของตนเองอย่างแท้จริง และมีความเข้าใจประเภท ขอบเขตเนื้อหาของฐานข้อมูลด้วย จึงจะสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูลเพื่อที่จะค้นหาสารสนเทศ เพื่อให้ได้คำตอบตามที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม การเลือกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ควรพิจารณาเลือกใช้ดังนี้ – ศึกษาขอบเขตเนื้อหาของฐานข้อมูล ควรพิจารณาเลือกใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะสารสนเทศและเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการ โดยพิจารณาจากขอบเขตเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ เช่น
ถ้าต้องการสารสนเทศทางด้านเคมี ควรเลือกใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี – ความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การพิจารณาเลือกใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ควรพิจารณาความน่าเชื่อถือ ของแหล่งสารสนเทศ ในด้านความถูกต้องโดยทั่วไปจะพิจารณาจากชื่อเสียง ประสบการณ์ หรือคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบในการผลิต
นอกจากนี้ ความทันสมัยของสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับความถูกต้องเที่ยงตรงด้วย
เนื่องจากสารสนเทศบางประเภท อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา เช่น ข้อมูล สถิติ เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *