วันเสาร์, ธันวาคม 5

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 ความสำคัญของสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 ความสำคัญของสารสนเทศ

ความสำคัญของสารสนเทศ สารสนเทศเป็นเครื่องมือทางปัญญาที่ทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ สารสนเทศจึงมีความสำคัญทั้งต่อบุคคล องค์การ เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองและการปกครอง 1. ความสำคัญของสารสนเทศต่อบุคคลและองค์การ สารสนเทศมีความเกี่ยวข้องกับทุก ๆ เรื่องในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การประกอบอาชีพ การดำรงชีพ สารสนเทศมีบทบาทต่อมนุษย์มาก ความสำเร็จทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษา อุตสาหกรรม เกิดได้เพราะนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้ เหมาะแก่ความสามารถของผู้ใช้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อยู่ในสังคมปัจจุบัน แต่การเข้าถึงสารสนเทศดูจะเป็นปัญหาสำคัญ ดังที่พบว่า ชุมชนบางกลุ่มรวยสารสนเทศ ขณะที่บางกลุ่มขาดแคลนสารสนเทศ เข้าถึงสารสนเทศด้วยความยากลำบาก หรือสารสนเทศที่มีไม่เหมาะกับความต้องการ ความรู้และความสามารถของตน ในด้านการปฏิบัติงานแ...
1.9 สื่อตีพิมพ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.9 สื่อตีพิมพ์

สื่อตีพิมพ์ สื่อตีพิมพ์ หมายถึง วัสดุที่บันทึกข้อมูลและสื่อความหมาย ในรูปแบบของตัวอักษร พิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรผลิตขึ้น และรวบรวมเป็นเล่ม สามารถรับรู้สารสนเทศชนิดนี้ ได้โดยการอ่าน โดยวัสดุตีพิมพ์ของห้องสมุดมีดังนี้ 1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial) คือ สิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องกันตามวาระที่กำหนดไว้ ส่งพิมพ์ต่อเนื่อง และเสนอข่าวสารข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องแบ่งได้ 3 ประเภท คือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือรายปี ลักษณะของวารสาร 1. พิมพ์เผยแพร่เป็นประจำตามวาระที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนและต่อเนื่องกัน 2. มีชื่อเรียกที่แน่นอน 3. รูปเล่มของวารสาร แต่ละชื่อเป็นแบบเดียวกัน 4. ตีพิมพ์เรื่องราวต่างๆ ของผู้ แต่งหลายคนรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน 5. มีเลขที่ของปีที่ (Volume) ฉบับที่หรือเล่มที่ (Number) และวัน เดือน ปี ประจำฉบับ ประเภทของวารสาร 1. วารสารทั่วไป (General Periodical หรือ Magazine) ...
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.5 กระบวนการของการรู้สารสนเทศ

กระบวนการของการรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะทางปัญญา อันได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหา รวมทั้ง ทักษะทางเทคโนโลยี เป็นต้น กระบวนการเรียนรู้สารสนเทศ จึงเกี่ยวกับความสามารถ 5 ประการดังต่อไปนี้ ทักษะที่ 1 ความสามารถในการตระหนักรู้ ถึงความต้องการสารสนเทศ เป็นทักษะที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ ในเรื่องความต้องการสารสนเทศ ไม่เพียงแค่รู้ว่าต้องการ แต่ต้องตระหนักว่าสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไร โดยเฉพาะความสำคัญในการเรียนระดับอุดมศึกษา เป็นการพิจารณาวางแผนในการสืบค้น เพื่อแก้ปัญหาตามจุดมุ่งหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นวิธีคิดที่ใช้ในแก้ปัญหา ตามกระบวนการของหลักวิทยาศาสตร์ นอกจากจะเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า เพื่อความรู้ตามหลักสูตรแล้ว ยังอาจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน ที่ต้องใช้เพื่อการตัดสินใจด้วยก็ได้ ทักษะที่ 2 ความสา...
1.1 สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ

บทที่ 1 : สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ ในยุคปัจจุบันเกิดการใช้คำว่าสารสนเทศกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีทั้งคำที่ให้ความหมายเหมือนกันและคำที่มีความหมายสัมพันธ์กัน เช่น คำว่า ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ ข้อเท็จจริง สารนิเทศ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน โดยการบอกเล่า จัดเก็บ บันทึกเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆ ออกมาในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลที่จัดเก็บและบันทึกดังกล่าว เรียกว่า “สารสนเทศ” การทำความเข้าใจในความหมาย กระบวนการจากข้อมูลมาเป็น สารสนเทศ ความสำคัญ ประเภทของสารสนเทศ ลักษณะที่ดีของสารสนเทศ ตลอดจนมีความรู้ เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ควรรู้ นับเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คำว่า สารสนเทศ (Information) ประกอบด้วยคำสองคำ คือ สาร และสนเทศ คำว่าสาร หมายถึง แก่นสาร เนื้อหา หรือส่วนสำคัญ สนเทศ หมายถึง ข่าวสาร คำสั่ง เม...
2.0 แนะนำบทเรียนบทที่ 2 การรู้สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.0 แนะนำบทเรียนบทที่ 2 การรู้สารสนเทศ

แนะนำบทเรียน บทที่ 2 การรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศเป็นเครื่องมือที่เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการศึกษาทุกระดับ ช่วยให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้เรียนด้วยตนเองมากขึ้น การรู้สารสนเทศ จึงหมายถึง ความสามารถที่บุคคลตระหนักรู้ ถึงความต้องการสารสนเทศ และมีความสามารถในการค้นหา ประเมินคุณค่า และการใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการสารสนเทศในสิ่งแวดล้อม ที่มีสารสนเทศมากมายและหลากหลายได้ โดยบทเรียนนี้ จะเรียนรู้เกี่ยวกับ - ความหมายของการรู้สารสนเทศ - ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ - คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ - องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ - กระบวนการของการรู้สารสนเทศ - ทักษะการรู้สารสนเทศ - ผู้รู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 - มาตรฐานการรู้สารสนเทศ - การรู้สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ โดยใน แต่ละบทก็จะมีทั้งสื่อวิดีโอ และสื่อเนื้อหาตามความเหมาะสม มีแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และบางสัปดาห์ของก...
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.5 บทบาทของสารสนเทศ

บทบาทของสารสนเทศ ในปัจจุบัน นวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้การสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผ่านทางด้านสารสนเทศ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้การเข้าถึงสารสนเทศและบริการต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วโดยไร้พรมแดนในการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานปัจจัยที่ 5 เพิ่มจากปัจจัยที่ 4 ที่มนุษย์เราขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจการค้าขาย การบริการ รวมทั้งการศึกษา และด้านอื่นๆเป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศ เพราะเทคโนโลยีจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตของสังคม โดยเฉพาะในด้านการจัดการบริการสังคมพื้นฐาน ในการศึกษาเพื่อพัฒนาให้บุคลากรในประ...
1.0 แนะนำบทเรียนบทที่ 1 สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.0 แนะนำบทเรียนบทที่ 1 สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ

แนะนำบทเรียน บทที่ 1 สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ สารสนเทศเป็นคำที่ให้ความหมายเกี่ยวกับ ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับการประมวลผล และถูกบันทึกไว้ในรูปแบบต่าง ๆ มีความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ การเรียนการสอน และการวิจัย สารสนเทศมีความสำคัญต่อบุคคล องค์การ เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองและการปกครอง โดยบทเรียนนี้ จะเรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายของสารสนเทศ ความสำคัญของสารสนเทศ กระบวนการจากข้อมูลมาเป็นสารสนเทศ ประเภทของสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศ ลักษณะของสาสนเทศที่ดี ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ สื่อตีพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใน แต่ละบทเรียน ก็จะมีทั้งสื่อวิดีโอและสื่อเนื้อหา ตามความเหมาะสม มีแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียน และบางสัปดาห์ของการเรียนก็จะมีการบ้าน ผู้เรียนต้องเรียนรู้และทำกิจกรรมให้ครบถ้วน ขอให้มีความสุขกับบทเร...
2.2 ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ

ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศมีความสำคัญ ดังนี้ 1. การรู้สารสนเทศช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน การรู้สารสนเทศเป็นทักษะที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่าง ๆ เนื่องจากการสอนและการเรียนรู้ในปัจจุบัน เกิดขึ้นได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้และสารสนเทศ ได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจารย์และนักศึกษา ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเรียนการสอนในชั้นเรียนเท่านั้น การเรียนรู้รูปแบบนี้ต้องอาศัยทักษะการรู้สารสนเทศ ของผู้เรียนเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอน 2. การรู้สารสนเทศช่วยส่งเสริมเสรีภาพในการเรียนรู้ การรู้สารสนเทศของบุคคลจะช่วยส่งเสริม ให้บุคคลสามารถเข้าถึงสารสนเทศจากทั่วทุกมุมโลก และสามารถนำสารสนเทศออกเป็นความรู้เพื่อนำไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการเรียนรู้ ของทุกคนได้อย่างแท้จริง 3. การรู้สารสนเทศช่วยสร้างทักษะการประเ...
1.4 ประเภทของสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.4 ประเภทของสารสนเทศ

ประเภทของสารสนเทศ การจำแนกประเภทของสารสนเทศที่นิยมใช้คือ การจำแนกประเภทตามแหล่งสารสนเทศ และตามประเภทของสื่อบันทึกสารสนเทศ ดังนี้ 1. สารสนเทศจำแนกตามแหล่งสารสนเทศ หมายถึง การจำแนกสารสนเทศตามการรวบรวม หรือจัดทำสารสนเทศ ซึ่งจำแนกได้เป็นแหล่งปฐมภูมิ แหล่งทุติยภูมิ และแหล่งตติยภูมิ 1.1 แหล่งปฐมภูมิ (Primary sources) หมายถึง สารสนเทศที่ได้จากต้นแหล่งโดยวิธีการศึกษาค้นคว้าวิจัย การคิดค้นทฤษฎีใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ มีการนำไปเผยแพร่ความรู้เป็นครั้งแรก เช่น วารสาร รายงานการวิจัย รายงานการประชุม สัมมนาทางวิชาการ สิทธิบัตร เอกสารมาตรฐานต่างๆ ต้นฉบับตัวเขียน จดหมายเหตุ และวิทยานิพนธ์ 1.2 แหล่งทุติยภูมิ (Secondary sources) หมายถึง สารสนเทศที่มีการรวบรวมจากสารสนเทศที่มีการเผยแพร่แล้ว หรือรวบรวมเรียบเรียงจากสารสนเทศปฐมภูมิ เพื่อใช้ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เข้าใจง่ายขึ้น เช่น หนังสืออ้างอิงประเภทต่าง ๆ ร...
แนะนำรายวิชา NRRU-001 : การรู้สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำรายวิชา NRRU-001 : การรู้สารสนเทศ

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา การรู้สารสนเทศ พบกับดิฉัน อาจารย์วนิดา นเรธรณ์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา วันนี้ เราจะมาทำความรู้จักรายละเอียดเนื้อหา ขรายวิชา การรู้สารสนเทศกันค่ะ การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) การรู้สารสนเทศ เป็นทักษะชีวิต ที่จำเป็น ในสังคมแห่งการเรียนรู้ การรู้สารสนเทศมีความสำคัญต่อ การดำเนินชีวิตทุกอาชีพ เป็นแกนกลางของกิจกรรมทั้งมวล ในการดำเนินชีวิต การตัดสินใจ การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ ของกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก ปัจจุบันมุ่งเน้นการศึกษาตลอดชีวิต เน้นวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแสวงหาความรู้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชานี้ ผู้เรียนเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ ในสังคมดิจิทัล โดยสามารถแสวงหาสารสนเทศ มีทักษะการค้น การเข้าถึง การใช้สารสนเทศ การประเมิน เพื่อน...