วันอังคาร, มกราคม 25

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2 เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2 เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ

เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ คือการนำสัญลักษณ์พิเศษหรือคำเชื่อม เข้ามาใช้ร่วมกันในการสืบค้น เพื่อให้ผู้ใช้ได้ผลการสืบค้นที่ตรงตามความต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. การเลือกใช้คำ คำสำคัญ หัวเรื่อง ที่ตรงกับเรื่องที่ต้องการ 2. การใช้คำเชื่อมช่วยในการสืบค้นตรรกบูลีน ได้แก่ AND, OR, NOT รวมถึง NEAR, SAME โดย NEAR ใช้เมื่อคำค้นทั้งคู่ อยู่ห่างกันไม่เกินจำนวนคำที่กำหนดไว้ เช่น Information NEAR/3 Technology ส่วน SAME ใช้เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไข ให้คำสองคำเชื่อมกัน และคำอยู่ใกล้กันในประโยคเดียวกัน เช่น Optic SAME fibre AND ใช้เชื่อมคำค้นเพื่อจำกัดขอบเขตการค้นให้แคบลง เช่น เศรษฐกิจพอเพียง AND การศึกษา หมายถึง ให้ผลที่ค้นได้มีเรื่องเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาอยู่ด้วยกันเท่านั้น OR ใช้เชื่อมคำค้นเพื่อขยายขอบเขตการค้นให้กว้างขึ้น เช่น เศรษฐกิจพอเพียง OR การศึ...
4.6 ตัวอย่างการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของต่างประเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.6 ตัวอย่างการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของต่างประเทศ

ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของต่างประเทศ ISI Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก ทั้งวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันนี้เราก็จะมาดูตัวอย่าง การใช้งานฐานข้อมูล ISI Web of Science คลิกเข้าที่หน้าเว็บ หน้าเว็บก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ หน้าแรกก็จะเป็นส่วนของ Basic Search ซึ่ง Web of Science ก็จะมีการสืบค้นอยู่ 3 แบบก็คือ Basic Search : การสืบค้นแบบง่าย Cited Reference Search : การสืบค้นแบบอ้างอิง และ Advanced Search : การสืบค้นขั้นสูง ซึ่งทางช่องด้านบนก็จะสามารถเลือก ฐานข้อมูลได้ว่า จะใช้จากแหล่งใด ทีนี้เรามาลองเริ่มต้นสืบค้นนะครับ พิมพ์คำว่า Information Literacy ซึ่งช่องนี้ก็จะสามารถเลือกได้ว่า จะเลือกเป็นชื่อผู้ แต่ง เป็น Topic เป็น Editor เป็น Publication Name หรือเลือกจากภาษาก็ได้ ในที่นี้เลือกเป็น Title นะครับ ซึ่งด้าน...
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.7 สรุปบทเรียนบทที่ 4 กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นสารสนเทศ

จากที่เรียนบทที่ 4 กลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศนั้น สามารถสรุปเนื้อหาได้ดังนี้ การสืบค้นสารสนเทศ เป็นการใช้เครื่องมือสืบค้น โดยมีกลยุทธ์และเทคนิคการเลือกใช้การ สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งโดยปกติสามารถแบ่งเทคนิคการสืบค้นได้เป็น 2 ประเภทคือ เทคนิคการสืบค้นแบบง่าย ซึ่งทางเลือกการสืบค้นที่สำคัญ และควรรู้จัก ได้แก่ ชื่อผู้ แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำหรือคำสำคัญ เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง ซึ่งเทคนิคการสืบค้นขั้นสูงนี้ มีหลากหลายชนิด ได้แก่ การสืบค้นโดยใช้เทคนิคตรรกบูลีน คือ and, or, not เทคนิคการตัดคำ เทคนิคการจำกัดคำค้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การสืบค้นในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงฐานข้อมูลที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้เป็นผลิตขึ้นเอง ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ ฐานข้อมูลต่างประเทศ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลที่สำนักวิทยบริการทำขึ้น และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งของไทยแ...
4.3 ตัวอย่างฐานข้อมูล Web OPAC
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.3 ตัวอย่างฐานข้อมูล Web OPAC

ตัวอย่างฐานข้อมูล Web OPAC ฐานข้อมูล Web OPAC ของสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถสืบค้นสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีทางเลือกในการสืบค้นหลายทาง เช่น ชื่อผู้ แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขเรียกหนังสือ เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้ ต้องการทราบข้อมูลส่วนใด ก็พิมพ์คำค้นลงไป ระบบ จะดำเนินการสืบค้นข้อมูล เมื่อพบรายการที่ต้องการ ระบบจะแสดงผลรายการนั้นออกมา นอกจากนั้น ผู้ใช้สามารถเลือกใช้เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง เช่น การจำกัดการค้นด้วยเขตข้อมูล หรือ ตรรกบูลีน เข้ามาร่วมในการสืบค้นได้ ซึ่งในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ละแห่ง จะมีคำแนะนำขั้นตอน และวิธีการสืบค้นข้อมูลบอกตามลำดับ ตัวอย่างการใช้งาน Web OPAC ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีดังนี้ สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาแนะนำระบบ สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศโ...
4.0 แนะนำบทเรียนบทที่ 4 กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.0 แนะนำบทเรียนบทที่ 4 กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นสารสนเทศ

สวัสดีค่ะ พบกันอีกในบทเรียนที่ 4 กลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ ปัจจุบันปริมาณสารสนเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระบบการดำเนินการจัดเก็บ การเผยแพร่ การเข้าถึงและการสืบค้น จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน และการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การสืบค้นสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในกระบวนการเรียนรู้สารสนเทศ เป็นความสามารถในการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือสืบค้นด้วยมือหรือเทคโนโลยี ความสำเร็จในการสืบค้นโดยทั่วไปมักขึ้นกับกลยุทธ์ และเทคนิคการเลือกใช้การสืบค้น ที่ทำให้ผู้สืบค้น ได้เข้าถึงแหล่งที่จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ ซึ่งในบทเรียนนี้ จะเรียนรู้เกี่ยวกับ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูล OPAC ของสำนักวิทยบริการ...
4.1 กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1 กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ

บทที่ 4 กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการสร้างประโยคการค้น เพื่อให้ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยเฉพาะ การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ ผู้ใช้จำเป็นต้องมีกลยุทธ์เทคนิคต่างๆ ใช้ประกอบในการสร้างประโยคการค้น เพื่อให้ได้สารสนเทศ ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. ระบุปัญหาโจทย์ หัวข้องานวิจัยที่ได้รับการสืบค้น ผู้ใช้ต้องทราบจุดมุ่งหมายของสารสนเทศที่ต้องการ เช่น การระบาดของโรคใบขาวในอ้อยส่งผลต่อผลผลิตอย่างไร วิธีการที่ใช้บำบัดผู้ป่วยที่เจ็บป่วยจากโรคร้าย ระหว่างดนตรีหรือการเต้นรำ วิธีการใดที่ให้ผลในการบำบัดได้ดีกว่า การให้ความรู้ด้านเพศศึกษาแก่เยาวชน 2. วิเคราะห์ปัญหา โดยการตั้งคำถาม ใคร วิธีการอย่างไร เพื่ออะไร 3. คัดแยก Keyword โดย keyword ที่คัดแยกออกมาจากโจทย์ ควรเป็นคำนาม คำคล้ายแล...
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.4 ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์

ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ หรือ Online Database หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ประเภทของฐานข้อมูล แบ่งตามเนื้อหาสารสนเทศที่ให้บริการแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศทางบรรณานุกรม เช่น ชื่อผู้ แต่ง ชื่อเรื่องแหล่งผลิต และอาจมีสาระสังเขป เพื่อแนะนำผู้ค้นคว้า ให้ไปอ่าน รายละเอียดจากต้นฉบับจริง ได้แก่ ฐานข้อมูล Web OPAC ของห้องสมุด เป็นต้น 2. ฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full-text Database) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศครบถ้วน เช่นเดียวกันต้นฉบับ เช่น ฐานข้อมูล Science Direct ซึ่งเป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ...
3.1 ความหมายของแหล่งสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1 ความหมายของแหล่งสารสนเทศ

ความหมายของแหล่งสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเป็นสถานที่รวบรวมความรู้สาขาวิชาต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ ส่วนใหญ่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เช่น ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์สารสนเทศเฉพาะสาขาต่างๆ และเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ความหมายของแหล่งสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ หมายถึง แหล่งที่เกิด แหล่งผลิต หรือเป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบที่หลากหลายไว้ให้บริการ และส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า แก่ผู้ต้องการสารสนเทศในระดับต่างๆกัน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. แหล่งสารสนเทศบุคคล เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รอบรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญบางสาขาวิชา จะมีผลงานเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคน ก็ไม่มีผลงานในลักษณะของวัสดุสารสนเทศ ผู้ต้องการสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญปร...
3.5 การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.5 การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ

การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับความต้องการ ในการค้นคว้าสารสนเทศนั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะความต้องการสารสนเทศ ของตนเองอย่างแท้จริง และมีความเข้าใจ ประเภท ลักษณะสำคัญของแหล่งสารสนเทศด้วย จึงจะสามารถเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ ที่จะให้คำตอบอย่างเหมาะสม การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศที่มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั้น ควรพิจารณาเลือกใช้ ดังนี้ การพิจารณาเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ ควรพิจารณาว่าลักษณะแหล่งสารสนเทศประเภทใด ที่รวมสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ สามารถเข้าถึงสารสนเทศนั้นได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือ เช่น แหล่งสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตนั้น เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความหลากหลาย สามารถเลือกใช้ได้อย่างกว้างขวาง แต่มีประเด็นที่แตกต่างกันในด้าน ความสะดวกในการเข้าใช้ หรือทำให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศทันเวลาที่ต้องกา...
3.2 ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2 ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ

ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ สรุปได้ ดังนี้ 1. เป็นที่รวมวิทยาการต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอน ซึ่งทั้งผู้เรียนและผู้สอนใช้เป็นสถานที่ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม ทำให้การเรียนการสอน มีความทันสมัยอยู่เสมอ 2. เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการค้นคว้าวิจัย การเลือกศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ สามารถค้นหาคำตอบที่ต้องการ ได้อย่างมีระบบและวิธีที่ถูกต้อง 3. เป็นแหล่งส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าด้วยตนเอง การอ่านเป็นการพัฒนาความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการอ่านที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่ง 4. เป็นสถานที่สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะเป็นศูนย์รวมของความรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคน แสวงหาความรู้ได้ตามความต้องการ เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการประกอบอาชีพ รวมทั้ง เป็นแหล่งส่งเสริมความบันเทิง 5. เป็นแหล่งส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธ...