วันอังคาร, มกราคม 25

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.8 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.8 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน

ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน บทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่าง การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนกัน ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับ สวัสดีคุณผู้ฟังในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม นะคะ กับรายการ คิดทันข่าวจากสำนักข่าว AEC NEWS อยู่กับดิฉัน อภิพร อรินทราช ค่ะ ผม สุริยา ไทยตื่น ครับ ผม วันนี้เราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะ เริ่มกันที่ข่าวการเมืองค่ะ แก๊งไอติมละลาย หลังนายกเรียกไปเฉ่ง เมื่อวานนี้นะคะ แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ที่ผ่านมา ได้ใช้เวลาในการประชุมไม่นานนัก เนื่องจากว่า มีวาระให้พิจารณาไม่มาก โดยเวลาที่เริ่มประชุม ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา และเลิกประชุมประมาณ 11 นาฬิกา 30 นาที หลังจากนั้นการประชุมก็มี นายพงศ์เทพ เทพกาญจณา รองนายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธำรงค์ บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วย ว่า...
3.4 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.4 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ

แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ มีดังนี้ 1. สามารถระบุแหล่งสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการได้ 2. สามารถกำหนดขอบเขตเนื้อหา ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้ชัดเจน เช่น ต้องการแสดงภาพจำลองแผนที่ทางหลวงประเทศไทย ควรใช้สื่อโสตทัศนวัสดุ 3. ควรเลือกแหล่งสารสนเทศ ที่สามารถติดต่อขอรับบริการจากแหล่งสารสนเทศโดยตรง เช่น ติดต่อขอดูเอกสารใบลาน จากหอสมุดแห่งชาติ 4. ควรเลือกแหล่งสารสนเทศ ที่ช่วยในการตัดสินใจ เลือกใช้แหล่งสารสนเทศ เช่น ใช้บริการระบบชั้นเปิด-ชั้นปิด การคิดราคาค่าบริการ 5. ช่วยกำหนดขอบเขตเนื้อหา และรูปแบบของแหล่งสารสนเทศ เช่น เวลาจำกัดทำให้ต้องใช้แหล่งสารสนเทศที่ใกล้ตัว และขอบเขตเนื้อหากว้าง ทำให้ไม่สามารถเลือกรูปแบบได้...
3.9 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.9 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศอินเตอร์เน็ต บทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่าง การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตกัน ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับ คราวนี้ เราก็ได้เรียนรู้ตัวอย่าง การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศอินเตอร์เน็ตแล้ว หวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วน แล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้า สวัสดีครับ ...
3.6 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคล
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.6 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคล

ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคล บทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่าง การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคลกัน ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับ สำหรับ Beamline นี้นะครับ ก็เป็น Beamline ที่ 8 นะครับ ขับเคลื่อนด้วยเทคนิค XAS นะครับ X-ray Absorbtion Spectroscopy หลักการ ถ้าสรุปออกมาเป็นง่ายๆเลยก็คือ เรามีแสงที่ผลิตได้ จากนั้นเราเลือกโดยใช้ผลึก โดยผลึกนี้ จะมีความสามารถในการเลือกพลังงาน ของแสงที่เราจะใช้นะครับ แล้วผลึกนี้ก็ยังสามารถที่จะสแกนพลังงานได้ด้วย ถ้าเกิดเราหมุนโดยใช้มุมที่ตกกระทบของผลึก แสงที่เราคัดเลือกได้จากบีมไลน์นี้ครับ ครอบคลุมธาตุตั้งแต่อลูมิเนียมขึ้นมา จนถึงโลหะหนัก จากในตารางธาตุก็จะวัดได้หลายธาตุครับ พอเรามีสารตัวอย่างเข้าไปอยู่ใน สถานีทดลองแล้ว แสงที่ถูกคัดเลือกพลังงานที่ผมพูดถึง ก็จะเข้ามาตกกระทบ ก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Ionization Chambers ที่เอาไว้ตรวจวัดว่าแสงที่...
3.3 มารู้จักประเภทของแหล่งสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3 มารู้จักประเภทของแหล่งสารสนเทศ

มารู้จักประเภทของแหล่งสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1. แหล่งสารสนเทศบุคคล เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่ในตัวบุคคล ที่เป็นผู้รู้สารสนเทศ โดยเกิดจากการประมวลความคิด ความรู้และประสบการณ์ของ แต่ละบุคคล แหล่งสารสนเทศที่สำคัญ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิชาชีพในสาขาต่างๆ เป็นต้น การเข้าถึงสารสนเทศบุคคล อาจต้องใช้วิธีการติดต่อสอบถาม ขอความรู้ คำแนะนำ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการจากบุคคลนั้นโดยตรง 2. แหล่งสารสนเทศสถาบัน เป็นแหล่งสารสนเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มสถาบัน องค์กรต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยมีหน้าที่พื้นฐานคือ รวบรวมจัดการและให้บริการสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันนั้นๆ มีหลากหลายรูปแบบเรียกชื่อต่างกันออกไป เช่น ห้องสมุด หรือหอสมุด หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารสนเทศ เป็นต้น ตัวอย่างของแหล่งสารสน...
3.0 แนะนำบทเรียนบทที่ 3 แหล่งสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.0 แนะนำบทเรียนบทที่ 3 แหล่งสารสนเทศ

แนะนำบทเรียนที่ 3 แหล่งสารสนเทศ สวัสดีค่ะ ดิฉัน อาจารย์วนิดา นเรธรณ์ พบกันในบทเรียนที่ 3 แหล่งสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเป็นสถานที่รวบรวมความรู้ หลายสาขาวิชาต่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ ส่วนใหญ่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เช่น ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา และเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจำแนกตามประเภทแหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล สถาบัน สื่อมวลชน อินเทอร์เน็ต และสถานที่ ซึ่งในบทเรียนนี้ จะเรียนรู้เกี่ยวกับ 1. ความหมายของแหล่งสารสนเทศ 2. ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ 3. มารู้จักประเภทของแหล่งสารสนเทศ 4. แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ 5. การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ 6. ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล สถาบัน สื่อมวลชน อินเทอร์เน็ต และสถานที่ ขอให้มีความสุขกับบทเรียนนะคะ...
3.10 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถานที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.10 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถานที่

ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถานที่ บทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่าง การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถานที่กัน ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับ จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนั้นนะคะ เป็นจังหวัดที่ได้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2553 และเมืองที่สำคัญที่ได้รับผลร้ายแรงอีกเมืองนึงในจังหวัดนี้ก็คือ เมืองพิมายค่ะ ซึ่งที่บอกว่าเมืองพิมายเป็นเมืองสำคัญนั้น เนื่องจากว่าเมืองนี้นะคะ เป็นสถานที่ตั้งของปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีอายุราวๆ 1,000 ปีมาแล้ว ปราสาทหินแห่งนี้มีความน่าสนใจ และผ่านพ้นอุทกภัยครั้งใหญ่มาได้อย่างไรนั้น รายการสารคดีของเราวันนี้ จะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะ ในการเยี่ยมชมปราสาทที่ยิ่งใหญ่ของเราในวันนี้ เราได้รับเกียรติจาก 2 ยุวมัคคุเทศก์ตัวน้อย มาเป็นผู้พาเข้าชมบริเวณต่างๆของปราสาทหินพิมายกันค่ะ เดี๋ยวเราตามน้องๆเข้าไปชมกันว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง เมื...
3.7 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.7 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบัน

ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบัน บทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่าง การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบันกัน ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับ สำนักวิทยบริการ ประกอบไปด้วย ชั้นที่ 1 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับการยืม การคืนหนังสือ ชั้นที่ 2 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับบทความรู้ทั่วไป ชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับบทความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นที่ 4 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับบทความรู้เกี่ยวกับ ภาษาศาสตร์ ศิลปะ และวรรณคดี ชั้นที่ 5 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับบริการอินเทอร์เน็ต พิมพ์เอกสาร ห้องสาธิต ห้องประชุมทิวทัศน์ ชั้นที่ 6 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับบริการโสตทัศนวัสดุ เป็นอย่างไรบ้างคะ ห้องสมุดที่นี่น่าเข้าใช้ใช่ไหมคะ ต่อไปจะเป็นการแนะนำ มารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุดค่ะ เพราะเมื่อเราเข้าใช้ห้องสมุดแล้ว ควรมีข้อปฎิบัติ หรือข้อบังคับในการเข้าใช้ห้องสมุด มารยาทในการใช้ห้องสมุดมีดังนี้ค่ะ 1. ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามนำข...
3.11 สรุปบทเรียนที่ 3 แหล่งสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.11 สรุปบทเรียนที่ 3 แหล่งสารสนเทศ

สรุปบทเรียนที่ 3 แหล่งสารสนเทศ จากที่เรียนบทที่ 3 แหล่งสารสนเทศนั้น สามารถสรุปเนื้อหาได้ดังนี้ แหล่งสารสนเทศเป็นสถานที่รวบรวมความรู้ สารสนเทศต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ ได้แก่ แหล่งสารสนเทศบุคคล เช่น ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งสารสนเทศสถาบัน เช่น ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์สถาบันการศึกษา เว็บไซต์บริษัทธุรกิจ หรือแม้ แต่เว็บไซต์หน่วยราชการต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ แหล่งสารสนเทศสถานที่ เช่น โบราณสถาน อนุสาวรีย์ อุทยานแห่งชาติ และมีการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศโดยต้องพิจารณาคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและความทันสมัย เป็นแหล่งที่มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้า รวมถึง เป็นแหล่งที่เข้าถึงได้ง่าย พบกั...
2 8 มาตรฐานการรู้สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 8 มาตรฐานการรู้สารสนเทศ

มาตรฐานการรู้สารสนเทศ สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย Association of College & Researach Libraries (2011) ได้กำหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 : การวางแผน กำหนดลักษณะ และขอบเขตของสารสนเทศ โดยระบุทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ ระบุแหล่งสารสนเทศ ประมาณการณ์เวลาและค่าใช้จ่าย ในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยระบุความต้องการสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กับแนวคิดของเรื่องหรือคำถามการวิจัย ระบุแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ได้ตรงกับสารสนเทศที่ต้องการ คำนึงถึงค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ มาตรฐานที่ 2 : การค้นหา การเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ คือ การเริ่มต้นค้นหาโดยการใช้กลยุทธ์ ในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสร้างและดำเนินการกลยุทธ์ทางการวิจัย การศึกษาค้นคว้า ที่ได้ออกแบบไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สืบค้นสารสนเทศออนไ...