วันอังคาร, มกราคม 25

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.12 สรุปบทเรียนบทที่ 1 สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.12 สรุปบทเรียนบทที่ 1 สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ

สรุปบทเรียนบทที่ 1 สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ สารสนเทศเป็นคำที่ให้ความหมายเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับการประมวลผล และถูกบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ มีความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ การเรียนการสอน และการวิจัย สารสนเทศมีความสำคัญต่อบุคคล องค์การ เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองและการปกครอง สังคมสารสนเทศมีหลายรูปแบบ สามารถจำแนกประเภทตามแหล่งปฐมภูมิ แหล่งทุติยภูมิ และแหล่งตติยภูมิ ส่วนการจำแนกตามประเภทของสื่อบันทึกสารสนเทศ ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เขียน หรือบันทึกความรู้เรื่องราวต่าง ๆ ออกมาในรูปของกระดาษ วัสดุย่อส่วน สื่อแม่เหล็ก และสื่อแสง สารสนเทศที่ดีต้องมีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบเข้าถึงได้ง่าย มีความทันต่อเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับการใช้งาน อีกทั้งสารสนเทศมีบทบาทในด้านการตัดสินใจ การศึกษา การพาณิชย์ อ...
2.3 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ

คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ การรู้ไอซีที (ICT literacy) การรู้ทางดิจิทัล (digital literacy) และการรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (computer literacy) เป็นทักษะที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน โดย การรู้ไอซีที หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ พีดีเ เครื่องเล่นสื่อ (media players) จีพีเอส เครื่องมือการสื่อสาร และเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม เพื่อการศึกษา ค้นคว้า การเข้าถึง การจัดการ บูรณาการ ประเมิน และสร้างสารสนเทศ การประยุกต์ คือ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย ในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคล่องแคล่วทางไอซีที (ICT fluency) ซึ่งเน้นที่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการแก้ไขปัญหา และการเรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่ การรู้ไอซีที (ICT) ประกอบด้วยความสามารถด้านต่างๆ ได้แก่ 1. การเข้าถึง : ความรู้เกี่ยวกับวิธีการร...
2.4 องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4 องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ

องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ ความสามารถในการระบุความต้องการสารสนเทศ เป็นการตระหนักถึงความต้องการด้านสารสนเทศ คือ การรับรู้ว่ามีความจำเป็นต้องนำสารสนเทศมาใช้ในการทำงาน การตัดสินใจ หรือการแก้ปัญหาบางอย่าง เช่น กรณีนักศึกษาได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้ทำรายงานเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” นักศึกษาจึงตระหนักว่า จะต้องหาข้อมูลสารสนเทศเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาใช้ประกอบในการเขียนรายงาน 2. การกำหนดขอบเขต ความสามารถในการประเมินความรู้ที่มีอยู่ และระบุช่องว่างทางความรู้ได้ คือ การจำแนกวิธีการในการค้นหาช่องว่างทางสารสนเทศ ในการทำรายงานเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” นักศึกษาจะต้องค้นหาช่องว่างทางความรู้ของต แยกแยะระหว่างสิ่งที่รู้และไม่รู้ สิ่งไหนไม่รู้ จำเป็นจะต้องไปสืบค้นจากแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ สัมภาษณ์บุคคล เป็นต...