วันเสาร์, ธันวาคม 5
2.7 ผู้รู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.7 ผู้รู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21

ผู้รู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 การรู้สารสนเทศเป็นทักษะที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่ต้องทำความเข้าใจ ได้แก่ การรู้ไอซีที (ICT literacy) การรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (Computer literacy) การรู้ทางดิจิทัล (Digital literacy) การรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) การรู้ไอซีที การรู้ทางดิจิทัล และการรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นทักษะที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน โดยการรู้ไอซีที หมายถึง ความสามารถในประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ พีดีเอ เครื่องเล่นสื่อ (Media players) จีพีเอส เครื่องมือการสื่อสาร และเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม เพื่อการค้นคว้า การเข้าถึง การจัดการ บูรณาการ และการสร้างสารสนเทศ รวมถึงการประยุกต์ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมายในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้ไอซีทีเป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการสารสนเทศ...
1.12 สรุปบทเรียนบทที่ 1 สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.12 สรุปบทเรียนบทที่ 1 สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ

สรุปบทเรียนบทที่ 1 สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ สารสนเทศเป็นคำที่ให้ความหมายเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับการประมวลผล และถูกบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ มีความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ การเรียนการสอน และการวิจัย สารสนเทศมีความสำคัญต่อบุคคล องค์การ เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองและการปกครอง สังคมสารสนเทศมีหลายรูปแบบ สามารถจำแนกประเภทตามแหล่งปฐมภูมิ แหล่งทุติยภูมิ และแหล่งตติยภูมิ ส่วนการจำแนกตามประเภทของสื่อบันทึกสารสนเทศ ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เขียน หรือบันทึกความรู้เรื่องราวต่าง ๆ ออกมาในรูปของกระดาษ วัสดุย่อส่วน สื่อแม่เหล็ก และสื่อแสง สารสนเทศที่ดีต้องมีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบเข้าถึงได้ง่าย มีความทันต่อเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับการใช้งาน อีกทั้งสารสนเทศมีบทบาทในด้านการตัดสินใจ การศึกษา การพาณิชย์ อ...
2.3 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ

คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ การรู้ไอซีที (ICT literacy) การรู้ทางดิจิทัล (digital literacy) และการรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (computer literacy) เป็นทักษะที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน โดย การรู้ไอซีที หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ พีดีเ เครื่องเล่นสื่อ (media players) จีพีเอส เครื่องมือการสื่อสาร และเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม เพื่อการศึกษา ค้นคว้า การเข้าถึง การจัดการ บูรณาการ ประเมิน และสร้างสารสนเทศ การประยุกต์ คือ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย ในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคล่องแคล่วทางไอซีที (ICT fluency) ซึ่งเน้นที่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการแก้ไขปัญหา และการเรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่ การรู้ไอซีที (ICT) ประกอบด้วยความสามารถด้านต่างๆ ได้แก่ 1. การเข้าถึง : ความรู้เกี่ยวกับวิธีการร...
2.4 องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4 องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ

องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ ความสามารถในการระบุความต้องการสารสนเทศ เป็นการตระหนักถึงความต้องการด้านสารสนเทศ คือ การรับรู้ว่ามีความจำเป็นต้องนำสารสนเทศมาใช้ในการทำงาน การตัดสินใจ หรือการแก้ปัญหาบางอย่าง เช่น กรณีนักศึกษาได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้ทำรายงานเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” นักศึกษาจึงตระหนักว่า จะต้องหาข้อมูลสารสนเทศเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาใช้ประกอบในการเขียนรายงาน 2. การกำหนดขอบเขต ความสามารถในการประเมินความรู้ที่มีอยู่ และระบุช่องว่างทางความรู้ได้ คือ การจำแนกวิธีการในการค้นหาช่องว่างทางสารสนเทศ ในการทำรายงานเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” นักศึกษาจะต้องค้นหาช่องว่างทางความรู้ของต แยกแยะระหว่างสิ่งที่รู้และไม่รู้ สิ่งไหนไม่รู้ จำเป็นจะต้องไปสืบค้นจากแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ สัมภาษณ์บุคคล เป็นต...
7-5 การจัดการสมาชิก (User) บนเว็บไซต์ Joomla
การพัฒนาเว็บไซต์

7-5 การจัดการสมาชิก (User) บนเว็บไซต์ Joomla

ส่วนต่อไปที่เราจะพูดถึงการจัดการของ User หรือว่าผู้ใช้งานว่าจะมีอะไรกันบ้าง ไปที่สมาชิกและไปที่การจัดการสมาชิก ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็น Superuser ที่เราใช้ลองคลิ๊กเข้าไปดูก่อนก็ได้ ก็จะเป็น User ที่เราสร้างไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยในการติดตั้ง ต่อไปเดี๋ยวผมจะลองสร้าง User ขึ้นมาสัก 1 คน ต้องการจะสร้างลองดูให้มีความแตกต่างกันดังนี้ ต้องกำหนดเป็นตามตัวอย่างคือเป็นการสมัครเองด้วยตัวเราแล้วก็บันทึก ในหน้าซื้อขายลองล็อกอินเข้าดูว่าเป็นยังไง ก็จะเป็นสวัสดี user1 แสดงว่า user1 ได้ล็อกอินเข้ามาแล้ว สามารถเข้ามาช็อปปิ้งอะไรได้ตามเว็ปไซต์ต่างๆนะครับ ผมจะลองเพิ่ม user อีกสักคนนึง แต่เป็นประเภทอื่นลองเป็น Manager บ้าง เห็นถึงความแตกต่างไหมครับ ผู้บริหารเว็ปก็สามารถทำต่างๆดังกล่าวมาได้เพียงเท่านี้ ส่วนอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะทำได้ก็เป็นฟังก์ชั่นจะทำงานได้น้อยลงนั้นเอง ก็เป็นหลักของเว็บไซต์ที่จะต้องมีการ...
แนะนำเนื้อหาสัปดาห์ที่ 6 : รู้จักและติดตั้ง Joomla และ VirtueMart เพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์

แนะนำเนื้อหาสัปดาห์ที่ 6 : รู้จักและติดตั้ง Joomla และ VirtueMart เพื่อพัฒนาเว็บไซต์

สวัสดีครับ มาถึงสัปดาห์นี้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก การใช้สีการออกแบบสัญลักษณ์รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับ HTML5 และ CSS3 มาแล้วด้วยนะครับ ซึ่งในการเขียนเว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน จากที่นักศึกษาได้เรียนมาในการเขียนโปรแกรมจะมีความยากมากนะครับ ในสัปดาห์นี้ ผมจะสอนให้รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ e-Commerce ได้อย่างง่าย ๆ เลย โดยใช้ระบบบริหารจัดการที่เรียกว่า CMS นั่นเอง โดยในระบบ e-Commerce นะครับ ที่ได้รับความนิยมก็คือ Joomla เป็นเว็บ e-Commerce ที่ได้รับความนิยมมาก ณ เวลานี้ซึ่งในบทเรียนนี้จะมีเนื้อหา 4 หัวข้อได้แก่ 1. ทำความรู้รัก Joomla และ VirtueMart เราจะมาเรียนรู้กันว่า Joomla และ VirtueMart มีข้อดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนั่นเอง 2. การติดตั้ง Joomla และ VirtueMart ก่อนที่เราจะติดตั้ง Joomla และ VirtueMart เราจะต้องติดตั้งจำลองเว็บเซิร์ฟ...
6-6 วิธีการสำรอง (Backup) และกู้คืน (Restore) ข้อมูลเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์

6-6 วิธีการสำรอง (Backup) และกู้คืน (Restore) ข้อมูลเว็บไซต์

หัวข้อต่อไปก็คือ วิธีการสำรองข้อมูลBackup ข้อมูลนะครับ มาดูว่ามีสิ่งที่เราจะต้องสำรองข้อมูลในเว็บไซต์มีอะไรบ้างนะครับ ตรงนี้ในการสำรองข้อมูลของเว็บไซต์ Joomla &Virtuemart นะครับ ประกอบด้วย 2 ส่วนส่วนแรกก็คือข้อมูลเว็บไซต์นั่นเอง เว็บไซต์ของ Joomla & Virtuemart เราต้องทำการ Backup อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นฐานข้อมูลของ Mysql มาดูวิธีการ Backup กันเลยละกัน ว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้าง อันดับแรกเว็บไซต์ของ Joomla นะครับ เราก็ต้อง เราก็ต้องไปที่ MyComputer นะครับ Disk (C:) แล้วก็เลือกที่ Xampp นะครับ แล้วก็ htdocs ตรงนี้ได้กล่าวไปแล้วคือตัวที่เก็บเว็บไซต์นั่นเองนะครับ ก็ทำการ Copy เว็บไซต์ที่เราต้องการไปพักไว้หรือสำรองไว้ ก็ตรงนี้เราจะทำการ Backup ของตัว Mysql แล้วก็คลิกขวา Copy มานะครับ ผมจะเอาไว้ที่ Disk (C:) แล้วก็สร้าง folder ไว้ด้วยกันนะครับ folderใหม่ว่า ว่า A...
แนะนำเนื้อหาสัปดาห์ที่ 7 :  การปรับแต่งส่วนการใช้งานต่างๆ บนเว็บไซต์ Joomla
การพัฒนาเว็บไซต์

แนะนำเนื้อหาสัปดาห์ที่ 7 : การปรับแต่งส่วนการใช้งานต่างๆ บนเว็บไซต์ Joomla

สวัสดีครับ หลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งการปรับค่าเบื้องต้นและการ Backup ข้อมูล การกู้คืนข้อมูลของ Joomla Virtuemart ไปแล้วนะครับ ในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเว็ปไซต์ของเรา เช่น การปรับ แต่ง Template การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานการเขียนบทความเพิ่มเข้าไปใน Joomla และ Virtuemart ว่าจะทำอย่างไรกันบ้างในสัปดาห์นี้หัวข้อที่เราจะเรียนก็ก็ประกอบด้วยทั้งหมด 5 หัวข้อเรื่องแรกก็คือเรื่องการปรับ แต่งรูปแบบของ Template นั้นเองเราจะใช้ Template มาเปลี่ยนให้มันสวยงามและน่าสนใจได้อย่างไร เรื่องที่ 2 คือการใช้งานหรือการเขียนบทความลงบน Joomla และ Virtuemart มาดูว่าเราจะเพิ่มบทความลงไปจะแจ้งข่าวสารอะไรให้กับลูกค้าอย่างไรกันบ้าง เรื่องที่ 3 คือการปรับ แต่งเมนูจะปรับ แต่งเมนูได้อย่างไร ส่วนเรื่องที่ 4 คือเรื่องการจัดการพวก Component , Module ต่างๆ ของเว็ปไซต์ เราจะเพิ...
5-8 การจัด Layout ด้วยตาราง
การพัฒนาเว็บไซต์

5-8 การจัด Layout ด้วยตาราง

สวัสดีครับ หัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อสุดท้าย ของเนื้อหาในสัปดาห์ที่5กันแล้วนะครับ ซึ่งในหัวข้อนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้การนำเอาตาราง เข้าไปช่วยในการจัด Layout ของเนื้อหาบนหน้าเว็บ หลังจากที่เราเรียน การใช้ CSS ในการจัด Layout มาแล้ว ซึ่งลักษณะของการใช้ตารางเข้ามาช่วยในการจัด Layout ก็จะใช้ประกอบกับแท็ก พื้นฐานต่างๆที่ใช้ในการจัดLayout ไม่ว่าจะเป็น header footer nav หรืออื่นๆ ซึ่งเราจะต้องอาศัยการ ออกแบบ ว่าเราต้องการแบ่งเนื้อหาเป็นกี่แถวกี่คอลัมน์ แล้วเราก็จะสร้างตารางลักษณะไหนเข้าไป ซึ่งนักศึกษาจะได้ ฝึกปฎิบัติเเละทำความเข้าใจกัน ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าโปรแกรมNetBeansได้เลย พอเราเข้ามาในโปรแกรมNetBeansกันแล้ว โดยอันดับแรกอาจารย์จะใส่ รูปภาพเป็นพื้นหลังให้กับตัวเว็บไซต์ก่อน ก็คือใช้แท็ก body แล้วก็ใส่ Background - images url จากนั้นก็ใส่ชื่อรูปภาพ แล้วก็ save แล้วก็ลองรันดู นี่คือภาพพื้นห...
5-7 การสร้างตาราง
การพัฒนาเว็บไซต์

5-7 การสร้างตาราง

สวัสดีครับ ในหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างตาราง ซึ่งตารางก็เป็นก็เป็นตัวหนึ่งที่ถูกนิยมนำมาใช้ในเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการใส่ข้อมูลงลงในตารางหรือแม้ แต่การนำตารางไปช่วยในการจัดวาง Layout ของเนื้อหา ซึ่งนักศึกษาควรทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติให้เป็นนะครับ ซึ่งใน หัวข้อการสร้างตารางนะครับ สิ่งที่เราจะเรียนรู้ก็คือ การสร้างแถว สร้างคอลัมน์นะครับ แล้วก็การรวมแถว รวมคอลัมน์รวมถึงการปรับ แต่งตารางสามารถทำได้อย่างไงบ้าง ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าไปในโปรแแกรมNetBeansกันได้เลยนะครับ ในการสร้างตารางนะครับ เราจะใช้<table>มาช่วยในการสร้าง นักศึกษาก็พิมพ์<table>ลงไปซึ่ง <table เราสามารถกำหนดรายละเอียดเข้าไปได้ ว่าต้องการในตารางเรามีเส้นขอบขนาดเท่าไหร่ สมมุติอาจารย์ตั้งเป็น border="1" นะครับ ซึ่ง<table>เป็นแ...