วันอังคาร, มกราคม 25
3.1 ความหมายของแหล่งสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1 ความหมายของแหล่งสารสนเทศ

ความหมายของแหล่งสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเป็นสถานที่รวบรวมความรู้สาขาวิชาต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ ส่วนใหญ่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เช่น ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์สารสนเทศเฉพาะสาขาต่างๆ และเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ความหมายของแหล่งสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ หมายถึง แหล่งที่เกิด แหล่งผลิต หรือเป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบที่หลากหลายไว้ให้บริการ และส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า แก่ผู้ต้องการสารสนเทศในระดับต่างๆกัน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. แหล่งสารสนเทศบุคคล เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รอบรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญบางสาขาวิชา จะมีผลงานเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคน ก็ไม่มีผลงานในลักษณะของวัสดุสารสนเทศ ผู้ต้องการสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญปร...
3.5 การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.5 การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ

การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับความต้องการ ในการค้นคว้าสารสนเทศนั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะความต้องการสารสนเทศ ของตนเองอย่างแท้จริง และมีความเข้าใจ ประเภท ลักษณะสำคัญของแหล่งสารสนเทศด้วย จึงจะสามารถเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ ที่จะให้คำตอบอย่างเหมาะสม การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศที่มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั้น ควรพิจารณาเลือกใช้ ดังนี้ การพิจารณาเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ ควรพิจารณาว่าลักษณะแหล่งสารสนเทศประเภทใด ที่รวมสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ สามารถเข้าถึงสารสนเทศนั้นได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือ เช่น แหล่งสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตนั้น เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความหลากหลาย สามารถเลือกใช้ได้อย่างกว้างขวาง แต่มีประเด็นที่แตกต่างกันในด้าน ความสะดวกในการเข้าใช้ หรือทำให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศทันเวลาที่ต้องกา...
3.2 ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2 ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ

ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ สรุปได้ ดังนี้ 1. เป็นที่รวมวิทยาการต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอน ซึ่งทั้งผู้เรียนและผู้สอนใช้เป็นสถานที่ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม ทำให้การเรียนการสอน มีความทันสมัยอยู่เสมอ 2. เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการค้นคว้าวิจัย การเลือกศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ สามารถค้นหาคำตอบที่ต้องการ ได้อย่างมีระบบและวิธีที่ถูกต้อง 3. เป็นแหล่งส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าด้วยตนเอง การอ่านเป็นการพัฒนาความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการอ่านที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่ง 4. เป็นสถานที่สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะเป็นศูนย์รวมของความรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคน แสวงหาความรู้ได้ตามความต้องการ เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการประกอบอาชีพ รวมทั้ง เป็นแหล่งส่งเสริมความบันเทิง 5. เป็นแหล่งส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธ...
3.8 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.8 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน

ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน บทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่าง การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนกัน ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับ สวัสดีคุณผู้ฟังในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม นะคะ กับรายการ คิดทันข่าวจากสำนักข่าว AEC NEWS อยู่กับดิฉัน อภิพร อรินทราช ค่ะ ผม สุริยา ไทยตื่น ครับ ผม วันนี้เราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะ เริ่มกันที่ข่าวการเมืองค่ะ แก๊งไอติมละลาย หลังนายกเรียกไปเฉ่ง เมื่อวานนี้นะคะ แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ที่ผ่านมา ได้ใช้เวลาในการประชุมไม่นานนัก เนื่องจากว่า มีวาระให้พิจารณาไม่มาก โดยเวลาที่เริ่มประชุม ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา และเลิกประชุมประมาณ 11 นาฬิกา 30 นาที หลังจากนั้นการประชุมก็มี นายพงศ์เทพ เทพกาญจณา รองนายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธำรงค์ บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วย ว่า...
3.4 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.4 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ

แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ มีดังนี้ 1. สามารถระบุแหล่งสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการได้ 2. สามารถกำหนดขอบเขตเนื้อหา ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้ชัดเจน เช่น ต้องการแสดงภาพจำลองแผนที่ทางหลวงประเทศไทย ควรใช้สื่อโสตทัศนวัสดุ 3. ควรเลือกแหล่งสารสนเทศ ที่สามารถติดต่อขอรับบริการจากแหล่งสารสนเทศโดยตรง เช่น ติดต่อขอดูเอกสารใบลาน จากหอสมุดแห่งชาติ 4. ควรเลือกแหล่งสารสนเทศ ที่ช่วยในการตัดสินใจ เลือกใช้แหล่งสารสนเทศ เช่น ใช้บริการระบบชั้นเปิด-ชั้นปิด การคิดราคาค่าบริการ 5. ช่วยกำหนดขอบเขตเนื้อหา และรูปแบบของแหล่งสารสนเทศ เช่น เวลาจำกัดทำให้ต้องใช้แหล่งสารสนเทศที่ใกล้ตัว และขอบเขตเนื้อหากว้าง ทำให้ไม่สามารถเลือกรูปแบบได้...
3.9 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.9 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศอินเตอร์เน็ต บทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่าง การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตกัน ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับ คราวนี้ เราก็ได้เรียนรู้ตัวอย่าง การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศอินเตอร์เน็ตแล้ว หวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วน แล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้า สวัสดีครับ ...
3.6 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคล
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.6 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคล

ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคล บทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่าง การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคลกัน ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับ สำหรับ Beamline นี้นะครับ ก็เป็น Beamline ที่ 8 นะครับ ขับเคลื่อนด้วยเทคนิค XAS นะครับ X-ray Absorbtion Spectroscopy หลักการ ถ้าสรุปออกมาเป็นง่ายๆเลยก็คือ เรามีแสงที่ผลิตได้ จากนั้นเราเลือกโดยใช้ผลึก โดยผลึกนี้ จะมีความสามารถในการเลือกพลังงาน ของแสงที่เราจะใช้นะครับ แล้วผลึกนี้ก็ยังสามารถที่จะสแกนพลังงานได้ด้วย ถ้าเกิดเราหมุนโดยใช้มุมที่ตกกระทบของผลึก แสงที่เราคัดเลือกได้จากบีมไลน์นี้ครับ ครอบคลุมธาตุตั้งแต่อลูมิเนียมขึ้นมา จนถึงโลหะหนัก จากในตารางธาตุก็จะวัดได้หลายธาตุครับ พอเรามีสารตัวอย่างเข้าไปอยู่ใน สถานีทดลองแล้ว แสงที่ถูกคัดเลือกพลังงานที่ผมพูดถึง ก็จะเข้ามาตกกระทบ ก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Ionization Chambers ที่เอาไว้ตรวจวัดว่าแสงที่...
3.3 มารู้จักประเภทของแหล่งสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3 มารู้จักประเภทของแหล่งสารสนเทศ

มารู้จักประเภทของแหล่งสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1. แหล่งสารสนเทศบุคคล เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่ในตัวบุคคล ที่เป็นผู้รู้สารสนเทศ โดยเกิดจากการประมวลความคิด ความรู้และประสบการณ์ของ แต่ละบุคคล แหล่งสารสนเทศที่สำคัญ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิชาชีพในสาขาต่างๆ เป็นต้น การเข้าถึงสารสนเทศบุคคล อาจต้องใช้วิธีการติดต่อสอบถาม ขอความรู้ คำแนะนำ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการจากบุคคลนั้นโดยตรง 2. แหล่งสารสนเทศสถาบัน เป็นแหล่งสารสนเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มสถาบัน องค์กรต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยมีหน้าที่พื้นฐานคือ รวบรวมจัดการและให้บริการสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันนั้นๆ มีหลากหลายรูปแบบเรียกชื่อต่างกันออกไป เช่น ห้องสมุด หรือหอสมุด หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารสนเทศ เป็นต้น ตัวอย่างของแหล่งสารสน...
3.0 แนะนำบทเรียนบทที่ 3 แหล่งสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.0 แนะนำบทเรียนบทที่ 3 แหล่งสารสนเทศ

แนะนำบทเรียนที่ 3 แหล่งสารสนเทศ สวัสดีค่ะ ดิฉัน อาจารย์วนิดา นเรธรณ์ พบกันในบทเรียนที่ 3 แหล่งสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเป็นสถานที่รวบรวมความรู้ หลายสาขาวิชาต่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ ส่วนใหญ่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เช่น ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา และเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจำแนกตามประเภทแหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล สถาบัน สื่อมวลชน อินเทอร์เน็ต และสถานที่ ซึ่งในบทเรียนนี้ จะเรียนรู้เกี่ยวกับ 1. ความหมายของแหล่งสารสนเทศ 2. ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ 3. มารู้จักประเภทของแหล่งสารสนเทศ 4. แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ 5. การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ 6. ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล สถาบัน สื่อมวลชน อินเทอร์เน็ต และสถานที่ ขอให้มีความสุขกับบทเรียนนะคะ...
3.10 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถานที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.10 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถานที่

ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถานที่ บทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่าง การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถานที่กัน ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับ จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนั้นนะคะ เป็นจังหวัดที่ได้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2553 และเมืองที่สำคัญที่ได้รับผลร้ายแรงอีกเมืองนึงในจังหวัดนี้ก็คือ เมืองพิมายค่ะ ซึ่งที่บอกว่าเมืองพิมายเป็นเมืองสำคัญนั้น เนื่องจากว่าเมืองนี้นะคะ เป็นสถานที่ตั้งของปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีอายุราวๆ 1,000 ปีมาแล้ว ปราสาทหินแห่งนี้มีความน่าสนใจ และผ่านพ้นอุทกภัยครั้งใหญ่มาได้อย่างไรนั้น รายการสารคดีของเราวันนี้ จะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะ ในการเยี่ยมชมปราสาทที่ยิ่งใหญ่ของเราในวันนี้ เราได้รับเกียรติจาก 2 ยุวมัคคุเทศก์ตัวน้อย มาเป็นผู้พาเข้าชมบริเวณต่างๆของปราสาทหินพิมายกันค่ะ เดี๋ยวเราตามน้องๆเข้าไปชมกันว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง เมื...